ODWIEDZINY

Dzisiaj 56

Wczoraj 67

W tygodniu 280

W miesiącu 1465

Od 2008 roku 672579

 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Nowe władze Stowarzyszenia wybrane podczas Walnego Zebrania Członków KPSPD

20200903 100951W dniu 3 września b.r., w Ośrodku Wypoczynkowym "Julia" w Samociążku, odbyło się Walne Zebranie Członków KPSPD, na którym zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia.

 

Do Zarządu wybrano następujące osoby:

- Adam Jędrych - Prezes

- Edward Niedbalski - Wiceprezes

- Grzegorz Chełminiak - Wiceprezes

- Mirosław Cader - Skarbnik

- Ewa Korfanty - Sekretarz

- Zdzisław Kowalski - Członek Zarządu

- Jan Szmiel - Członek Zarządu

W nowo powołanej Komisji Rewizyjnej zasiadają:

- Eugeniusz Nyks - Przewodniczący Komisji

- Mieczysław Godek - Członek Komisji

- Michał Krause - Członek Komisji

Czytaj więcej: Nowe władze Stowarzyszenia wybrane podczas Walnego Zebrania Członków KPSPD

Pakiet Mobilności przyjęty!

aktualnosci 3101 0 GLOWNYPo kilku latach prac legislacyjnych znamy w końcu ostateczny kształt Pakietu Mobilności. Najszybciej, bo już we wrześniu 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków. Przewoźnicy będą mieli 18 miesięcy, aby przygotować się do nowych zasad dotyczących delegowania kierowców, dostępu do rynku oraz zawodu przewoźnika drogowego. Przepisy te zaczną obowiązywać w marcu 2022 roku.

Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym przyjął Pakiet Mobilności w wersji wypracowanej w trilogach pomiędzy europarlamentarzystami, krajami UE oraz Komisją Europejską.

W środę 8 lipca europarlamentarzyści nie poparli wniosków o całkowite odrzucenie Pakietu Mobilności. Wniosek o odrzucenie lex specailis otrzymał 218 głosów „za” i 469 „przeciw”. 524 europosłów zagłosowało przeciwko wnioskowi o odrzucenie nowych zasad czasu jazdy i odpoczynków, a 162 go poparło. W przypadku zasad regulujących dostęp do rynku i zawodu przewoźnika drogowego za wnioskiem o jego odrzucenie opowiedziało się 174 europosłów, a 513 było przeciw. 

W czwartek 9 lipca ogłoszono wyniki głosowania nad poszczególnymi poprawkami. Żadna ze złożonych poprawek, m.in. przez polskich posłów, nie osiągnęła wymaganej większości głosów. Niniejszym Pakiet został zaakceptowany przez współlegislatorów. 

Akty prawne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w sierpniu br. Wejdą w życie po 20 dniach, czyli we wrześniu br. 

Czytaj więcej: Pakiet Mobilności przyjęty!

Zmiany dotyczące ważności licencji i świadectw kierowców w związku z COVID-19

KOMUNIKAT BTM - INFORMACJA 47/2020

04.06.2020

Dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz. Urz. UE L 165 z 27.5.2020, s. 10).

Informujemy, iż zgodnie z ww. rozporządzeniem następuje przedłużenie terminów przewidzianych wart. 13 ust. 1 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, a także terminów ważności licencji wspólnotowych i świadectw kierowcy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 oraz licencji wspólnotowych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1073/2009. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 czerwca 2020 r. Poniżej treść wybranych przepisów:

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698:

1.   Niezależnie od art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w przypadku gdy właściwy organ na podstawie rocznych sprawozdań finansowych lub poświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, za lata finansowe obejmujące całość lub część okresu między 1 marca a 30 września 2020 r., stwierdza, że przedsiębiorca transportowy nie spełnia wymogu dotyczącego zdolności finansowej określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, termin określony przez właściwy organ na potrzeby art. 13 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia nie może przekraczać 12 miesięcy.

Czytaj więcej: Zmiany dotyczące ważności licencji i świadectw kierowców w związku z COVID-19

Polska: kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym bez kwarantanny

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, po przekroczeniu granicy Polski kwarantanna nie jest obowiązkowa dla: 

 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy o transporcie drogowym;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy o transporcie drogowym powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Czytaj więcej: Polska: kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym bez kwarantanny

29 maja - ograniczenia i zwolnienia: DE - aktualizowane

Niemcy

Od 1 czerwca nie będą już obowiązywały zwolnienia dotyczące czasu jazdy i pracy kierowców. Przywrócono stosowanie regulacji Rozporządzenia 561/2006.

Jednocześnie część landów przedłużyła zwolnienia z obowiązku stosowania się do zakazów ruchu w niedziele i święta. Ponieważ przepisy w poszczególnych landach się różnią, aktualne informacje należy sprawdzać na stronie niemieckiej inspekcji drogowej BAG: bag.bund.de - plik Straßengüterverkehrsrechtliche Ausnahmen aufgrund Covid-19 (PDF, 639 KB, Datei ist nicht barrierefrei) (strona 6 i 7).

Od 4 czerwca wspólne europejskie zasady wydłużania ważności dokumentów i certyfikatów

Wspólne europejskie zasady ws. odnawiania lub przedłużania ważności certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń przyjęte.

Odpowiadając na postulaty branży transportu drogowego, w tym ZMPD oraz organizacji partnerskich zrzeszonych w IRU, instytucje UE przyjęły Rozporządzenie ws. odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu. Zapisy Rozporządzenia mają być stosowane od dnia 4 czerwca br.

Rozporządzenie w sposób automatyczny przedłuża okres ważności wybranych dokumentów oraz gwarantuje ich uznawanie przez organy administracyjne krajów UE.

Pandemia COVID-19 utrudnia a czasem uniemożliwia przewoźnikom dopełnienie niezbędnych formalności lub procedur wymaganych niektórymi przepisami prawa UE, związanych z odnawianiem lub przedłużeniem ważności certyfikatów i świadectw, licencji lub zezwoleń.

Czytaj więcej: Od 4 czerwca wspólne europejskie zasady wydłużania ważności dokumentów i certyfikatów

Walne zebranie przeniesione na wrzesień 2020 r.

Zarząd KPSPD informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze zostało przeniesione z uwagi na epidemię Covid 19 na wrzesień 2020 r. O terminie Walnego Zebrania powiadomimy członków Stowarzyszenia listownie.