PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 50

Wczoraj 62

W tygodniu 404

W miesiącu 1435

Od 2008 roku 703796

 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo

GITD - Przedłużenie ważności licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy i trrminów szkoleń okresowych

Informacja 10/2021 w sprawie postępowania z wnioskami o przedłużenie licencji wspólnotowych oraz świadectw kierowcy w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczącego odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698  (Dz. Urz. UE. L Nr 60.1 z 22.2.2021, s. 1).

Rozporządzenie 2021/267 dotyczy m. in.:

 • ważności licencji wspólnotowych;
 • ważności świadectw kierowcy.

Dokumenty, które utraciłyby ważność w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. zachowują ważność z mocy prawa na kolejne 10 miesięcy, liczonych od dnia następnego po dniu określonym jako ostatni dzień obowiązywania uprawnienia na dokumencie. Dotyczy to tylko uprawnień których data ważności, zgodnie z treścią dokumentu kończyłaby się w tym okresie tj. między 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r.

 

Nie dotyczy to zaś uprawnień, których okres ważności został przedłużony na mocy wcześniejszego rozporządzenia 2020/698. Rozporządzenie 2020/698 dotyczyło przedłużenia ważności uprawnień, które wygasłyby między 01.03.2020 r. a 31.08.2020 r. Zatem jeżeli licencja utraciłaby ważność np. 1  sierpnia 2020 r. to jej ważność zostaje przedłużona do 1 lutego 2021 r., na mocy jedynie art. 7 ust. 1 lub 8 ust. 1 rozporządzenia 2020/698. Nie wliczamy do tego okresu jeszcze dodatkowych 10 miesięcy od 1 lutego 2021 r.

Jeżeli przewoźnik złożył wniosek o przedłużenie uprawnień, których ważność zgodnie z datą widniejącą na dokumencie upływałaby między 01.09.2020r. a 30.06.2021 r. , a wniosek taki nie zostanie rozpoznany poprzez wydanie decyzji administracyjnej do dnia 6 marca 2021 r., to datą kontynuacji uprawnień wskazaną na nowej decyzji administracyjnej będzie  następny dzień po upływie 10 miesięcy od dnia wskazanego na wcześniejszej decyzji. Przykładowo, gdy na licencji wspólnotowej/świadectwa kierowcy datą końcową ważności uprawnień jest dzień 30 marca 2021 r., to pierwszym dniem przedłużenia uprawnień w  nowej decyzji będzie dzień 31 stycznia 2022 r., a nie dzień 31 marca 2021 r. W okresie od 31 marca 2021 r. do 30 stycznia 2022 r. dojdzie do przedłużenia ww. uprawnień z mocy prawa i dlatego za ten okres nie wydaje się uprawnień w drodze decyzji administracyjnych. Jeżeli przewoźnik złoży wniosek o przedłużenie uprawnień po wejściu w życie rozporządzenia 2021/267 organ postąpi analogicznie jak w opisanej powyżej sytuacji.

Niezależnie od powyższego przewoźnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie przedłużenia uprawnień, jeżeli uzna, że może tego dokonać w okresie późniejszym. Wówczas organ umorzy postępowanie administracyjne na podstawie art. 105 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

W takiej sytuacji przewoźnik będzie mógł złożyć ponownie wniosek w okresie późniejszym (zgodnie z utrwaloną praktyką jest to okres ok. 3 miesięcy przed upływem ważności uprawnień, do którego to terminu ważności należy doliczyć okres 10 miesięcy, na jaki ważność uprawnień została przedłużona z mocy prawa rozporządzeniem 2021/267).


Link do rozporządzenia w językach UE: >> ROZPORZĄDZENIE 2021/267<<


 

Ponadto informujemy, że Rzeczpospolita Polska podjęła decyzję, zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267, że nie będzie stosować następujących przepisów:
— art. 4 ust. 1 dotyczący regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014,
— art. 5 ust. 1 dotyczący terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep na podstawie dyrektywy 2014/45/UE,
— art. 5 ust. 2 dotyczący ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego na podstawie dyrektywy 2014/45/UE.

Link: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/;