PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 54

Wczoraj 62

W tygodniu 408

W miesiącu 1439

Od 2008 roku 703800

 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD

Warning: Division by zero in /home/bmwddlfila/domains/kpspm.pl/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 394

Warning: Division by zero in /home/bmwddlfila/domains/kpspm.pl/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 394

Warning: Division by zero in /home/bmwddlfila/domains/kpspm.pl/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 394

Warning: Division by zero in /home/bmwddlfila/domains/kpspm.pl/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 394

Warning: Division by zero in /home/bmwddlfila/domains/kpspm.pl/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 394

Warning: Division by zero in /home/bmwddlfila/domains/kpspm.pl/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 394

Warning: Division by zero in /home/bmwddlfila/domains/kpspm.pl/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 394

Warning: Division by zero in /home/bmwddlfila/domains/kpspm.pl/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 394

Warning: Division by zero in /home/bmwddlfila/domains/kpspm.pl/public_html/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 394

Pakiet Mobilności przyjęty!

aktualnosci 3101 0 GLOWNYPo kilku latach prac legislacyjnych znamy w końcu ostateczny kształt Pakietu Mobilności. Najszybciej, bo już we wrześniu 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków. Przewoźnicy będą mieli 18 miesięcy, aby przygotować się do nowych zasad dotyczących delegowania kierowców, dostępu do rynku oraz zawodu przewoźnika drogowego. Przepisy te zaczną obowiązywać w marcu 2022 roku.

Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym przyjął Pakiet Mobilności w wersji wypracowanej w trilogach pomiędzy europarlamentarzystami, krajami UE oraz Komisją Europejską.

W środę 8 lipca europarlamentarzyści nie poparli wniosków o całkowite odrzucenie Pakietu Mobilności. Wniosek o odrzucenie lex specailis otrzymał 218 głosów „za” i 469 „przeciw”. 524 europosłów zagłosowało przeciwko wnioskowi o odrzucenie nowych zasad czasu jazdy i odpoczynków, a 162 go poparło. W przypadku zasad regulujących dostęp do rynku i zawodu przewoźnika drogowego za wnioskiem o jego odrzucenie opowiedziało się 174 europosłów, a 513 było przeciw. 

W czwartek 9 lipca ogłoszono wyniki głosowania nad poszczególnymi poprawkami. Żadna ze złożonych poprawek, m.in. przez polskich posłów, nie osiągnęła wymaganej większości głosów. Niniejszym Pakiet został zaakceptowany przez współlegislatorów. 

Akty prawne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w sierpniu br. Wejdą w życie po 20 dniach, czyli we wrześniu br. 

Komentarz prezesa ZMPD Jana Buczka:

- Pakiet Mobilności jest punktem zwrotnym w naszej międzynarodowej aktywności transportowej. Wprowadza szereg regulacji, w tym niekorzystnych, ale warto pamiętać, że prace nad tego typu aktem prawnym to sztuka budowania kompromisu.

Toczące się od kilku lat dyskusje to efekt otwartej konfrontacji między przedsiębiorcami z krajów tzw. starej i nowej UE. Z jednej strony Unia Europejska chciałaby korzystać z naszej doskonałej organizacji i technologii, a z drugiej obawia się, że nasz rozwój, powiązany z zapotrzebowaniem na usługi przez nas świadczone, zagraża pozycji przewoźnikom z państw starej Unii.

Prace nad Pakietem pochłonęły wiele lat. Polscy przewoźnicy do końca podejmowali szereg inicjatyw, by przekonać decydentów do naszego stanowiska. Dotarliśmy do wszystkich kluczowych urzędników Komisji Europejskiej. Nawet w ostatnim okresie, tuż przed debatą nad Pakietem, każdy z europarlamentarzystów otrzymał od nas pismo z wykazem aspektów, które powinny zostać wzięte pod uwagę w związku z pandemią. Patrząc z perspektywy tych kilku lat, pozostaje żałować, że zmiany polityczne, jakie zachodziły w naszym kraju, przerywały proces negocjacji, że nie udało się wykorzystać potencjału zbudowanej przez ZMPD międzynarodowej koalicji organizacji przewoźników z 18 państw, które wzajemnie się wspierały. Jednak mimo tego, że koalicja nie przetrwała, warto było intensywnie pracować, gdyż część pomysłów uwzględniono na poszczególnych etapach prac nad Pakietem. Oceniając Pakiet, należy brać te okoliczności pod uwagę. Jego ostateczny kształt jest i tak o wiele korzystniejszy dla polskich przewoźników niż pierwowzór.

 

 
 

Pakiet Mobilności w szczegółach

 

# Nazwa Pobierz
1 PAKIET MOBILNOŚCI Informator praktyczny ZMPD pobierz PDF

Pakiet  Mobilności I zawiera zmiany do następujących aktów prawnych:


1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów.

3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w  sektorze transportu drogowego.

Pobierz informator praktyczny ZMPD

Rozporządzenie (WE) 561/2006

[ Wrzesień 2020 r. ]


Odpoczynki tygodniowe
Wprowadza się możliwość odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godz.) z rzędu, dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy.

Rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe:

 • musi być zrekompensowana równoważnym okresem odpoczynku, wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia,
 • musi poprzedzać regularny odpoczynek tygodniowy (45 godz.),
 • może być dołączona do odpoczynku trwającego co najmniej 9 godz.

Podtrzymano zakaz odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego (45 godz.) i odpoczynku trwającego ponad 45 godz. w kabinie pojazdu. Odpoczynki te muszą być wykorzystane w odpowiednim miejscu zakwaterowania, wyposażonym w infrastrukturę noclegową i sanitarną.

Powrót KIEROWCY do bazy
Wprowadza się obowiązek dla pracodawcy, aby tak zorganizował pracę, by kierowca mógł odebrać w każdym, 4 tygodniowym okresie, regularny odpoczynek tygodniowy (trwający 45 i więcej  godz.)  w kraju siedziby przewoźnika  lub miejscu zamieszkania kierowcy.
W przypadku odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godz.) z rzędu, kierowca ma prawo do powrotu, przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku tygodniowego trwającego ponad 45 godz. wykorzystywanym jako rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe.

Wydłużenie godzin jazdy (zmiana art. 12)
Wprowadza się możliwość wydłużenia dziennego lub tygodniowego czasu jazdy o 1 godzinę lub o 2 godziny (pod warunkiem odbioru 30 min przerwy) w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbioru regularnego odpoczynku  tygodniowego ( 45 godz.).
Rekompensata za ten czas musi jednak być odebrana jednorazowo przed końcem 3 tygodnia, następującego po tygodniu, w którym nastąpiło wydłużenie godzin jazdy.

Załoga dwuosobowa
W załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

Rozporządzenie (WE) 561/2006 i rozporządzenie (WE) 165/2014

[ 31 grudnia 2024 r. ]


Dane z tachografu
Obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni.

Rozporządzenie (WE) 165/2014

[ Grudzień 2024 r. ]


Obowiązkowa wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji

Rozporządzenie (WE) 165/2014

[ Wrzesień 2025 r. ]


Obowiązkowa wymiana smart tachografów I generacji na smart tachografy II generacji

Rozporządzenia (WE) NR 1071/2009  

[ Marzec 2022 r. ]


Kryteria siedziby firmy
Wprowadza się obowiązek dla przedsiębiorcy, który będzie musiał organizować przewozy w taki sposób, aby pojazdy, które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych przedsiębiorstwa w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu 8 tygodni od chwili jego opuszczenia.

Kabotaż
Pozostawiono możliwość wykonania 3 przewozów kabotażowych w ciągu 7 dni.
Wprowadza się obowiązkowy,  4 dniowy okres karencji (cooling off period – liczony od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego), pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w danym kraju.

Przewozy kombinowane
Wprowadza się możliwość objęcie zasadami dot. kabotażu także przewozów kombinowanych, jeżeli cała trasa takiego przewozu odbywa się w jednym państwie członkowskim. Decyzje o tym państwa będą podejmowały indywidualnie.

Delegowanie w transporcie – LEX SPECIALIS

[ Marzec 2022 r. ]


Delegowanie w transporcie
Wprowadza się zwolnienie z zasad delegowania dla kierowców przy wykonywaniu:
 • przewozów bilateralnych,
 • przewozów tranzytowych,
 • w przewozach kombinowanych, jeśli wykonywane są w ramach transportu bilateralnego,
 • przewozów typu cross trade, zwolnienie obejmuje  1 operację doładunku lub rozładunku lub 2 operacje doładunku lub rozładunku w drodze powrotnej, pod warunkiem że odbywają się one w trakcie trwania przewozu bilateralnego. Zwolnienie obowiązuje przy obowiązku ręcznego notowania  momentu przekraczania granicy.

Zgłoszenia delegowania i rozliczania płacy zagranicznej
Wprowadza się uproszczone zasady zgłaszania i rozliczania płacy kierowców delegowanych i ograniczono wymogi administracyjne i kontrolne jedynie do:
 • obowiązku wysłania przez przewoźnika zgłoszenia delegowania, elektronicznie za pomocą systemu IMI, przy użyciu wielojęzycznego, standardowego formularza i najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania,
 • obowiązku posiadania w pojeździe i okazywania do kontroli w formie papierowej lub elektronicznej kopii zgłoszenia do delegowania i listów przewozowych, zapisów tachografu z wpisanymi symbolami państw przekraczania granicy,
 • obowiązku wysyłania na żądanie organu kontrolnego, elektronicznie za pomocą systemu  IMI, dokumentacji związanej z delegowaniem kierowcy (w tym: umowy o prace, ewidencji czasu pracy i potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, zapisów tachografu i listów przewozowych oraz kopii zgłoszenia do delegowania).

 

Pojazdy od 2,5 do 3,5 t dmc. w ruchu międzynarodowym

[ Czerwiec 2022 r. ]

 
Rozporządzenie (WE) 1071/2009
Objęcie przepisami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, w tym:
 • obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • obowiązku posiadania gwarancji finansowej w wysokości 1800 € na pierwszy pojazd i 900 € na każdy następny;
 • obowiązku spełnienia wymogu dobrej reputacji
 • obowiązku posiadania siedziby firmy.

Rozporządzenie (WE) 1072/2009
Objęcie przepisami dostępu do rynku przewozów drogowych w tym:
 • obowiązku posiadania licencji;
 • objęcia przewozów pojazdami do 3,5 t regulacjami w zakresie kabotażu.
 
 

Pojazdy od 2,5 do 3,5 t dmc. w ruchu międzynarodowym

[ 1 Lipca 2026 r. ]


Rozporządzenia (WE) 561/2006 i 165/2014
Objęcie przepisami rozporządzenia dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku kierowców pojazdów w ruchu międzynarodowym i obowiązku wyposażenie tych pojazdów  w tachografy.