ODWIEDZINY

Dzisiaj 113

Wczoraj 178

W tygodniu 587

W miesiącu 1117

Od 2008 roku 570476

  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM

Forum Transportu Drogowego na posiedzeniu 15.02.2017 r.

zdj 3948163164 GLOWNY MG7110JPGForum Transportu Drogowego na posiedzeniu, które odbyło się 15 lutego 2017 r., zajęło się sprawami, wynikającymi z aktów prawnych, zarówno już przyjętych, jak i planowanych, oraz konsekwencjami działań podejmowanych przez niektóre państwa Unii Europejskiej.

Przyczyną gorącej dyskusji był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 roku w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących wypłaty kierowcom ryczałtu za nocleg, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na bieżącą działalność przedsiębiorstw. Problemem zasadniczym jest brak jednoznacznej wykładni prawnej, przy równoczesnych potencjalnych poważnych konsekwencjach finansowych. Niestety, pomimo kilku spotkań z przedstawicielami ministerstw infrastruktury i budownictwa, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej sprawa nie została wyjaśniona. Do tej pory MIiB nie zajęło jednoznacznego stanowiska, chociaż podjęło takie zobowiązanie.

ZMPD zleciło przeprowadzenie analizy prawnej mającej na celu zbadanie skutków wyroku TK i jego ewentualnych konsekwencji dla branży transportowej w Polsce. Nie jest to jedyne opracowanie, a różnią się one w ocenie skutków prawnych, dlatego ZMPD zaleca występowanie na piśmie do właściwych urzędów skarbowych o interpretację indywidualną.
Uczestnicy tego posiedzenia Forum proponowali różne rozwiązania tego problemu, jednak jest oczywiste, że bez formalnej wykładni nie wiadomo, które byłoby właściwe. Dlatego podjęli decyzję o wystąpieniu do rządu o pilne przekazanie wiążącego stanowiska.

Kolejny problem dla polskich przewoźników stwarza porozumienie 9 państw „starej” Unii, przyjęte 31 stycznia w Paryżu. Mimo pozorów troski 9 ministrów transportu o sprawy socjalne zagranicznych kierowców, jest oczywistym przejawem praktyk protekcjonistycznych, czyli zwalczania konkurencji. Przedstawiciele przewoźników na Forum wymienili wiele nowych działań, jakie w tej sytuacji można prowadzić, poza kontynuowaniem już podejmowanych. Radykalizacja niektórych pomysłów wynika z obawy o zniszczenie polskiego transportu, a taki może być skutek wymuszenia chociażby podporządkowania się zróżnicowanym przepisom o zatrudnieniu, obowiązującym w różnych państwach.

Jednoznacznie negatywne było stanowisko Forum dotyczące wprowadzenia zakazu wyprzedzania się ciężarówek. Tak samo zebrani na Forum przedstawiciele środowiska transportowego wyrazili swój sprzeciw wobec już przyjętej przez Sejm ustawy o monitorowaniu przewozów niektórych towarów, która transportowców obarcza karami za cudze winy.


Nas tym posiedzeniu FTD wypracowano także stanowisko w sprawie przewozu drewna dłużycowego oraz dyskutowano o zasadach przyznawania zezwoleń.

Opr. ZMPD/DWSK/AW

Znajdź nas na Facebook