ODWIEDZINY

Dzisiaj 44

Wczoraj 81

W tygodniu 465

W miesiącu 1174

Od 2008 roku 574744

  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM
  • KPSPM

Rząd przyjął projekt ustawy o monitorowaniu przewozów - ZMPD wyraża sprzeciw

Stanowisko ZMPD
do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Nie kwestionując zasadności przygotowania nowych rozwiązań prawnych mających na celu zminimalizowanie nielegalnego i nieopodatkowanego obrotu towarami uznanymi za „wrażliwe”, ZMPD wyraża negatywne stanowisko do projektowanej regulacji w zakresie dotyczącym nałożenia na przewoźnika drogowego dodatkowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu towarów akcyzowych (m.in. paliw silnikowych i pochodnych, olejów smarowych, olejów roślinnych, susz tytoniowy, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, itp.) i wyposażeniem środka transportu drogowego w lokalizator (urządzenie zawierające system satelitarnego pozycjonowania i system łączności ruchomej GSM/GPRS).


Obowiązek uzyskiwania numeru referencyjnego, dokonywania zmian w zgłoszeniu, czy też zakupu lokalizatora powinien należeć tylko i wyłącznie do podmiotu wysyłającego lub podmiotu odbierającego, a nie do obowiązków przewoźnika drogowego lub kierowcy. Tym bardziej nieuzasadnionym jest, by sankcje za niektóre naruszenia obowiązków przez nadawcę lub odbiorcę towarów ponosił kierowca czy przewoźnik drogowy. Dlatego też negatywnie należy ustosunkować się do projektowanych przepisów przewidujących ustanowienie bardzo wysokich kar pieniężnych, które mogą wynosić od 1 000 zł do 20 000 zł, jak również  wprowadzających możliwość nałożenia na środek transportu zamknięcia urzędowego, które skutkuje usunięciem pojazdu na wyznaczone przez kontrolującego miejsce.

Za niedopuszczalna należy uznać sytuację, w której za nieprawidłowości związane z towarem, w tym niezgodność przesyłki z opisem w zgłoszeniu przewozu, odpowiedzialność ponosił przewoźnik, a w szczególności koszty usunięcia, strzeżenia i przechowywania środka transportu oraz  towarów. 

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, wyrażamy negatywne stanowisko do projektowanej ustawy o systemie monitorowania  drogowego przewozów, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż propozycja regulacji naszym zdaniem zmierza do przerzucenia odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków ewidencyjnych przez eksporterów lub importerów towarów na firmy transportowe i kierujących pojazdami, czemu się zdecydowanie sprzeciwiamy.


 


29 listopada 2016 r. pisaliśmy na naszej stronie: ZMPD i Solidarność ostro krytykują projekt przepisów o monitorowaniu 

Rada Ministrów 24 stycznia 2017 r. przyjęła projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r.

W komunikacie na stronie premier.gov.pl napisano m.in.:

Przewidziano monitorowanie drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego, czyli towarów często będących przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym, a w efekcie powodujących znaczne uszczuplenia podatkowe.

Zaproponowano regulacje, które uszczelnią system podatkowy i przede wszystkim pomogą ujawnić przedsiębiorców wyłudzających i unikających płacenia VAT, przy zapewnieniu ochrony rzetelnym podatnikom, a także przyczynią się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji. Uszczelnienie systemu podatkowego, a zwłaszcza ograniczenie wyłudzeń podatku VAT premier Beata Szydło zapowiadała w exposé.

Nowa ustawa jest kolejnym narzędziem walki z nieuczciwymi firmami i regulacją uzupełniającą tzw. pakiet paliwowy, który wszedł w życie w sierpniu 2016 r. i ma zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi.

Nowe rozwiązania spowodują wzrost dochodów budżetowych z podatków VAT i akcyzy. W latach 2017-2026 do budżetu państwa powinno wpłynąć ok. 6,5 mld zł z tytułu podatku VAT i akcyzowego.

Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy uwzględniają doświadczenia  Niemiec, Węgier i Portugalii związane z rejestrowaniem i monitorowaniem przewozu „towarów wrażliwych”. W Polsce system monitorowania przewozu towarów będzie obejmował gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych oraz kontrolę obowiązków wynikających z ustawy.
Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Więcej

Znajdź nas na Facebook